Bero Polska

Mamy przyjemność zaprezentować kilka z najlepszych kaw

Bero Polska

Mamy przyjemność zaprezentować kilka z najlepszych kaw

Polityka prywatności dla naszych stron w mediach społecznościowych

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony w mediach społecznościowych, może być konieczne przetwarzanie dotyczących go danych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować użytkownika zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) o przetwarzaniu danych użytkownika i wynikających z tego prawach.

Administrator danych

My, Bero Polska sp. z o.o. , obecnie administrujemy następującymi stronami mediów społecznościowych:

Nasze dane kontaktowe można znaleźć w zakładce impressum.

Przetwarzanie danych przez nas

Dane wprowadzane na naszych stronach mediów społecznościowych, takie jak nazwy użytkowników, komentarze, filmy, zdjęcia, polubienia, wiadomości publiczne itp. są publikowane przez platformę mediów społecznościowych i nie są przez nas przetwarzane do innych celów. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści tylko w razie potrzeby. Możemy udostępniać treści użytkownika na naszej stronie internetowej, jeśli jest to funkcja platformy mediów społecznościowych i w razie potrzeby komunikować się z użytkownikiem za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych.

W przypadku przesłania nam zapytania na platformie mediów społecznościowych, w zależności od treści, możemy również skierować użytkownika do innych, bezpiecznych kanałów komunikacji, które gwarantują poufność. Użytkownik ma na przykład możliwość przesłania nam swoich zapytań w dowolnym momencie na adres podany w nocie prawnej lub na adres . Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego kanału komunikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 par. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie prowadzenia public relations i komunikacji.

Przetwarzanie danych w ramach wspólnej odpowiedzialności

Za niektóre działania związane z przetwarzaniem danych jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z odpowiednim operatorem platformy mediów społecznościowych.

W związku z tym zawarliśmy wymaganą umowę zgodnie z art. 26 DSGVO. 26 DSGVO, pod warunkiem, że operator platformy mediów społecznościowych na to zezwala.

Podstawowe elementy wspólnej odpowiedzialności znajdują się w poniższej sekcji.

Statystyki (Insights)

Niektóre platformy mediów społecznościowych generują statystyki na podstawie danych o użytkowaniu, które zawierają informacje o interakcji użytkownika z naszą witryną mediów społecznościowych. Nie możemy wpływać ani zapobiegać wykonywaniu i udostępnianiu tych statystyk.

Korzystamy z opcjonalnych statystyk z platformy mediów społecznościowych.

Przetwarzamy wyżej wymienione informacje (statystyki) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO w uzasadnionym interesie walidacji korzystania z naszych stron mediów społecznościowych i ulepszania naszych treści w sposób zorientowany na grupę docelową.

Czas przechowywania

Usuwamy dane osobowe użytkownika, jeśli nie są one już potrzebne do wyżej wymienionych celów przetwarzania i żadne prawne obowiązki przechowywania nie uniemożliwiają ich usunięcia.

Przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych

Dostawca platformy mediów społecznościowych wykorzystuje metody śledzenia sieci. Śledzenie sieciowe może być również wykonywane niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany, czy zarejestrowany na platformie mediów społecznościowych.

W związku z tym informujemy, że nie można wykluczyć, że dostawca platformy mediów społecznościowych może wykorzystywać dane profilowe i behawioralne użytkownika do oceny jego nawyków, relacji osobistych, preferencji itp. W tym zakresie nie mamy wpływu na przetwarzanie danych użytkownika przez dostawcę platformy mediów społecznościowych, w związku z czym użytkownik korzysta z platformy mediów społecznościowych na własną odpowiedzialność.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych, opcje konfiguracji w celu ochrony prywatności użytkownika, a także dalsze opcje sprzeciwu oraz, jeśli są dostępne i zawarte, umowa zgodnie z art. 26 RODO. 26 RODO, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy:

Prawa użytkowników

Jako użytkownik strony internetowej masz możliwość dochodzenia następujących praw wobec nas, jak również wobec dostawcy platformy mediów społecznościowych:

Prawo dostępu (art. 15 RODO):
Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane; w takim przypadku użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tych danych osobowych oraz informacji określonych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych (art. 16 i 17 RODO):
Użytkownik ma prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących go niedokładnych danych osobowych oraz, w razie potrzeby, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO, np. jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. 17 RODO, np. jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
Jeśli zachodzi jeden z warunków określonych w Art. 18 RODO, użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych do zwykłego przechowywania, np. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, na czas ewentualnego badania.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
W określonych przypadkach, które zostały szczegółowo wymienione w Art. 20 RODO, użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, utrwalonym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania przekazania tych danych stronie trzeciej.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
Jeśli dane są gromadzone na podstawie Art. 6 par. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów), użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją wyraźnie uzasadnione powody przetwarzania, które zasługują na ochronę i są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do sprzeciwu, z którego może skorzystać w dowolnym momencie bez podania przyczyny, a którego wykonanie doprowadzi do zaprzestania przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 DSGVO):
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO. 7 (3) DSGVO. Należy pamiętać, że odwołanie jest skuteczne tylko na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Zgodnie z Art. 77 RODO użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych narusza przepisy o ochronie danych. W szczególności na prawo do wniesienia skargi można się powołać przed organem nadzorczym w państwie członkowskim, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce podejrzewanego naruszenia.

Kontakt w przypadku pytań dotyczących ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z Bero Polska za pośrednictwem strony .

Cookie Opt-Out

If you would like to opt-out to the cookie use on our site, please click here:

Change cookie preferences