Bero Polska

We are glad to present some of the finest coffees

Bero Polska

We are glad to present some of the finest coffees

Impressum

Informacje zgodnie z §5 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG)
Neumann Gruppe GmbH
Coffee Plaza
Am Sandtorpark 4
20457 Hamburg
Niemcy

Firma reprezentowana przez Zarząd:
David M. Neumann | Ruben Scholz | Justin Schulze-Smidt | Jörn Severloh

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2
niemieckiej umowy państwowej w sprawie radiofonii i telewizji (RStV)
Lena Tippel, NG Communications (adres jak wyżej)

Kontakt:
tel.: +49 (0) 40 – 36123-0
Faks: +49 (40) 36123 400
E-mail: 

Adres pocztowy:
Neumann Gruppe GmbH
skrytka pocztowa 11 06 29
20406 Hamburg
Niemcy

Numer identyfikacji podatkowej (VAT)
Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z §27a niemieckiej ustawy o VAT:
DE118514227

Firma wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejestrowy (Amtsgericht) w Hamburgu
pod numerem: HRB 66888

Ogólne warunki korzystania z tej witryny

Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony, aby być na bieżąco z aktualną wersją naszych ogólnych warunków użytkowania.

I. Zastosowanie i zakres
Korzystanie z niniejszej strony internetowej firmy Neumann Gruppe GmbH (określanej dalej jako „Właściciel”) podlega wyłącznie warunkom zawartym w niniejszym dokumencie. Właściciel może w każdej chwili rozszerzyć, zmienić lub w inny sposób zmodyfikować dowolną część niniejszych ogólnych warunków użytkowania. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu w wersji obowiązującej w momencie korzystania. W zakresie, w jakim użytkownik korzysta ze strony internetowej w ramach działalności handlowej, innej działalności gospodarczej bądź w imieniu instytucji publicznej, nie ma zastosowania § 312e pkt I ppkt 1 – 3 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego („Bürgerliches Gesetzbuch”). W przypadku wykorzystywania w ramach takiej działalności jakichkolwiek tekstów, obrazów, plików, oprogramowania bądź jakiejkolwiek innej zawartości tej strony internetowej (zwanej dalej „treścią”) przeznaczonej dla przedsiębiorstw komercyjnych lub instytucji publicznych, uznaje się, że użytkownik działa w imieniu takiego przedsiębiorstwa lub instytucji, która ponosi za takie działania odpowiedzialność.

II. Dostępność
Właściciel udostępnia treść tej strony do przeglądania lub pobierania. Właściciel ma prawo w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia ograniczyć dostępność treści oraz zaprzestać publikowania części lub całości serwisu. Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności serwisu.

III. Rejestracja
Dostęp do zawartości niniejszego serwisu może wymagać logowania (kontrola dostępu), przy czym dostęp do niektórych treści mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do wszelkich treści, które wcześniej były dostępne bez ograniczeń. Każdy użytkownik dokonujący rejestracji on-line wyraża zgodę na podanie prawdziwych danych, a w przypadku jakichkolwiek zmian podanych informacji, niezwłocznie powiadomi właściciela o takiej zmianie, w miarę możliwości drogą on-line. Podczas rejestracji użytkownik podaje prawidłowy adres e-mail. Właściciel nie dokonuje rejestracji w imieniu użytkownika.

Po dokonaniu rejestracji użytkownik dysponuje nazwą użytkownika i hasłem. Nazwa użytkownika oraz hasło są poufne, a użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte przy użyciu nazwy użytkownika lub hasła. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania właściciela tej strony internetowej o każdym nadużyciu bądź wykokrzystaniu nazwy użytkownika lub hasła przez nieupoważnione osoby trzecie.

Właściciel ma prawo unieważnić rejestrację w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia lub podawania przyczyn. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać unieważnienia swojej rejestracji, składając żądanie w formie pisemnej, pod warunkiem, że unieważnienie rejestracji nie będzie mieć wpływu na zobowiązania umowne obowiązujące w momencie unieważnienia rejestracji. W przypadku unieważnienia rejestracji właściciel usunie wszystkie dane dotyczące użytkownika, gdy tylko te dane nie będą już potrzebne.

IV. Prawa
Treść tej strony internetowej może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, sprzedawana, wynajmowana, używana, edytowana lub wykorzystywana komercyjnie za uprzednią wyraźną pisemną zgodą właściciela. Jeśli użytkownik dostarcza koncepcje, pomysły i sugestie za pośrednictwem strony internetowej, właściciel ma prawo rozwijać, ulepszać i wdrażać w celach marketingowych produkty i usługi właściciela, bez konieczności płacenia tantiem lub opłat na rzecz użytkownika z tytułu wykorzystywania takich koncepcji, pomysłów i sugestii.

Właściciel udziela użytkownikowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z treści strony internetowej w zakresie i w sposób zgodny z celem wynikającym z publikacji serwisu przez właściciela. Treść lub jej części nie mogą być sprzedawane, wynajmowane bądź w inny sposób przekazywane przez użytkownika osobom trzecim. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez prawo, użytkownikowi nie wolno zmieniać, redagować do wcześniejszej wersji ani tłumaczyć jakiejkolwiek treści strony internetowej lub jej części.

Treść i niniejsza strona internetowa w ich funkcjach i indywidualnym układzie są chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi umowami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi instrumentami prawnymi i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania tych praw, umów i postanowień, niemniej jednak w mocy pozostaje § 69 ff. niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

Użytkownik może korzystać tylko z praw tutaj określonych, których zakres w szczególności wyłącza wszelkie prawa lub uprawnienia dotyczące nazwy i firmy właściciela oraz dotyczące praw autorskich i innych praw dotyczących patentów, małych patentów lub znaków towarowych. Właściciel nie ma obowiązku udzielania takich lub podobnych praw.

V. Obowiązki
Użytkownik nie będzie korzystał z tej strony internetowej w celu

 • wyrządzenia szkody lub zniesławienia innych osób,
 • naruszenia ogólnie przyjętych norm zachowania,
 • naruszenia komercyjnych praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej,
 • wysyłania, zapisywania lub innego rozpowszechniania:
  • wirusów, w tym tzw. trojanów i innego oprogramowania, które może powodować uszkodzenie innych programów,
  • innych treści, do których użytkownik nie jest upoważniony, zwłaszcza gdy takie hiperłącza lub inne treści są poufne lub niezgodne z prawem,
  • treści zawierających reklamy lub niechciane wiadomości e-mail (tzw. „Spam”),
  • treści zawierających fałszywe ostrzeżenia dotyczące wirusów, awarii komputera i podobnych treści celowo wprowadzających w błąd,
  • treści nakłaniających do wzięcia udziału w loteriach, grach hazardowych, systemach sprzedaży piramidalnej, łańcuszkach korespondencyjnych oraz innych grach i działaniach losowych, o charakterze podstępu lub oszustwa.

VI. Strony internetowe należące do osób trzecich
Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych, zewnętrznych stron internetowych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści lub informacje znajdujące się na takich zewnętrznych stronach internetowych, do których prowadzą łącza, ani za ich promowanie. Korzystanie z takich zewnętrznych łączy zawartych na tej stronie internetowej oraz powiązanych zewnętrznych stron internetowych odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika.

VII. Zakres odpowiedzialności
W zakresie, w jakim treść tej strony internetowej jest udostępniana bezpłatnie, odpowiedzialność za wady jakościowe i prawne dotyczące tej treści jest wykluczona, za wyjątkiem przypadku oszustwa lub działania w złym zamiarze. Wszelka dalsza odpowiedzialność właściciela jest wykluczona, o ile nie zachodzi żadna z następujących okoliczności: naruszenie przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt, działanie w złym zamiarze lub rażące zaniedbanie, uszkodzenie ciała, zagrożenie życia, stanu fizycznego lub medycznego, przejęcie gwarancji, umyślne lub podstępne zatajenie wad bądź inne naruszenie zapisów umowy. Wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw wynikających z umowy są jednak ograniczone do szkód typowych i nieodłącznych dla przedmiotu umowy, chyba że dotyczą działania w złym zamiarze lub rażącego zaniedbania. Właściciel nie gwarantuje, że ta strona internetowa będzie wolna od wirusów. Przed pobraniem jakichkolwiek treści użytkownik powinien we własnym interesie upewnić się, że na jego komputerze jest zainstalowane i używane odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające oraz antywirusowe. Powyższe postanowienia nie wpływają niekorzystnie na ciężar dowodu w odniesieniu do praw użytkownika.

VIII. Pozostałe warunki
Jakiekolwiek dalsze ustalenia wymagają formy pisemnej. W odniesieniu do niniejszych ogólnych warunków użytkowania obowiązują przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec. Możliwość zastosowania „Konwencji ONZ dotyczącej umów i międzynarodowej sprzedaży towarów” jest wyłączona. Miejscem zarządzania i administrowania tą stroną internetową jest siedziba właściciela. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp lub pobieranie zawartości strony internetowej w jakimkolwiek miejscu niepodlegającym jurysdykcji Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku dostępu do tej strony internetowej przez użytkowników z lokalizacji poza jurysdykcją Republiki Federalnej Niemiec, użytkownik odpowiada za legalność takiego dostępu w sposób określony i przewidziany przepisami prawa obowiązującego w danej lokalizacji. Korzystanie z witryny jest zabronione w krajach, w których dostęp do tej witryny jest nielegalny lub w których jakakolwiek zawartość tej witryny może zostać uznana za nielegalną.

IX. Właściwy sąd i miejsce jurysdykcji
Właściwym sądem i miejscem jurysdykcji jest Hamburg, Republika Federalna Niemiec.